Impressum

YELASAI Slovakia
c/o CB – Care and Beauty, s.r.o
Na Vŕšku 8
811 01 Bratislava
+42 1948777246

Kontakt:

jarmila.bokorova@yelasai.com
Telefón: +42 1948777246

Obchodný register

Meno firmy : CB – Care and Beauty, s.r.o
Odd. Sro, Vložka číslo : 73557/B   
Miesto registrácie: Okresný súd Bratislava I.

dementi
Odkaz na Európskej komisie platformy
Podľa nariadenia o RSO v oblasti ochrany spotrebiteľa

disclaimer

YELASAI Slovakia nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, presnosť, včasnosť, spoľahlivosť a úplnosť informácií. Nároky na ručenie voči YELASAI  Slovakia  kvôli poškodeniu, hmotnému  alebo nehmotnému, ktoré sú odvodené z prístupu alebo použitia alebo nepoužitia zverejnených informácií, zneužitím spojenia alebo spôsobené technickými závadami sú vylúčené. Všetky ponuky sú nezáväzné. YELASAI Slovensko si vyhradzuje právo na zmenu častí alebo celej ponuku bez predchádzajúceho upozornenia, pridať, zmazať alebo ukončiť zverejnenie dočasne alebo trvale.

Ručenie za linky

Nezodpovedáme  za linky a odkazy na webové stránky tretích strán. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za tieto webové stránky. Prístup a používanie takýchto webových stránok je výhradne na  vlastné nebezpečenstvo užívateľa.

Autorské práva

Autorské práva a všetky ostatné práva súvisiace s textami, ilustráciamii, fotografiami, alebo inými súbormi dát na týchto stránkach sú výhradným vlastníctvom YELASAI  Slovakia, alebo výslovne  uvedených  iných vlastníkov. Pre akúkoľvek reprodukciu, musí byť vopred získaný písomný súhlas vlastníka autorských práv.